கடவுள்:  என்ன வரம் வேண்டும்?

கடவுள்:  என்ன வரம் வேண்டும்?
பக்தன் : ஒரு நிலையான வேலை
பெட்டி நிறைய பணம்
ஏசி ரூமில்
சுகமான உறக்கம்।
.
.
.
.
.
.

.
.
கடவுள்: ✋அப்படியே ஆகட்டும்
ू😑👇👇👇👇👇😃

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth