குருவிடம் ஒருநாள் அவரது சீடர்கள்...

குருவிடம்
ஒருநாள்
அவரது
சீடர்கள்...

நல்லது
எது
கெட்டது
எது
என்னும்
குழப்பம்...

அடிக்கடி
எங்கள்
மனதில்
தோன்றுகிறது...

அதை
எவ்வாறு
சீரமைத்து
கொள்வது...

என்று
கேட்டனர்...

அதற்கு
குரு...

செருப்பு
நம்
காலை
கடித்து
கொண்டிருக்கும்
வரை...

நம்
கவனம்
அங்கேயேதான்
இருக்கும்...

அது
சரியாக
பொருந்தி
விட்டால்...

அதை
பற்றிய
சிந்தனை
நமக்கு
ஏற்படாது...

அதுபோல்
தான்

நல்ல
எண்ணங்கள்
நம்
மனதில்
படியாதவரை...

நமக்கு
குழப்பங்கள்
ஏற்படத்தான்
செய்யும்...

மாறாக
நல்ல
எண்ணங்கள்
மட்டுமே...

நம்
மனதில்
நிரந்தரமாக
படிந்து
விட்டால்...

இந்த
மாதிரி
பிரச்சனைகள்
எழாது...

என்று
கூறினார்...

அவரின்
கூற்று
படி...

நம்மை
சுற்றி
உள்ளவர்கள்...

நம்மை
நல்லவர்கள்
என்பதற்காக...

நாம்
நல்லவர்களாக
இருப்பதை
விட...

நமக்கு
நாமே...

நல்லவர்களாக
மாறும்
சூழ்நிலையில்...

இந்த
சமுதாயமே
நல்லதாக...

நம்
கண்களுக்கு
தெரிய
தொடங்கும்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth