முல்லா சோகமாக உட்கார்ந்திருந்தார்...

முல்லா
சோகமாக
உட்கார்ந்திருந்தார்...

நண்பர்
காரணம்
கேட்டார்...

என்
தாத்தா
அவர்
சொத்துக்களை
என்
பெயருக்கு
எழுதி
வைத்து
விட்டு
இறந்து
விட்டார்
என்று
முல்லா
கூறினார்...

சில
நாட்கள்
சென்றன...

முல்லா
சோகமாக
இருந்தார்...

நண்பர்
காரணம்
கேட்டார்...

என்
பெரியப்பா
அவர்
சொத்துக்களை
என்
பெயருக்கு
எழுதி
வைத்து
விட்டு
இறந்து
விட்டார்
என
கூறினார்...

இன்னும்
சில
நாட்கள்
சென்றன...

முல்லா
சோகமாக
இருந்தார்...

நண்பர்
காரணம்
கேட்டார்...

என்
சித்தப்பா
அவரின்
சொத்துக்களை
என்
பெயருக்கு
எழுதி
வைத்து
விட்டு
நேற்று
இறந்து
விட்டார்...

இனிமேல்
என்
பேரில்
சொத்து
எழுதி
வைத்து
செத்து
போகும்
அளவுக்கு...

சொந்த
காரங்க
யாரும்
இல்லையே...

என

ஓ வென
அழுது
கொண்டு
இருந்தார்...

நம்மில்
சிலபேர்
இவரை
போலத்தான்...

நம்முடைய
சொத்துக்கு
சுகத்துக்கு

திருப்தி...
ஒரு
வரையறை...
கொள்வது
கிடையாது...

ஓட்டை
குடத்தில்
எவ்வளவு
தண்ணீர்
ஊற்றினாலும்
தண்ணீர்
நிற்காது...

அதைபோல
திருப்தி
அடையாத
மனம்...

இன்னும்
இன்னும்
என...

அலை
பாய்ந்து
கொண்டே
இருக்கும்...

குடத்தில்
உள்ள
ஓட்டைகளை
அடைத்தால்...

தண்ணீர்
நிற்பதை
போல...

நம்
மன
உறுதி
கொண்டு...

இதுவே
எனக்கு
போதும்...

என
முழு
திருப்தி
கொண்டால்
மட்டுமே...

நாம்
மன
நிம்மதி...

அடைய
முடியும்...

போதும்
என்ற
மனமே...

பொன்
செய்யும்
மருந்து...

பெரியவர்களின்
வார்த்தைகளை...

புரிந்து
கொள்வோம்...

புதிதான
வாழ்வை...

தொடங்குவோம்...

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth