மனோலயம் ..

தியானத்தை விடு.. ( 13-03-2016 )
ஞானத்தைப் பெறு.. ( சுருக்கம் )
அத்தியாயம்-( 7 ). மனோ லயம்...
-----------------------------------------------------

மனோலயம் ..  என்பது மனதை இணைத்து சோ்த்து வைப்பது..

மனம் சினிமாவில் இணைந்தால்தான் சினிமாப் படத்தின் கதை புாியும்..
வகுப்பில் ஆசிாியா் பேசுவதில் மனம் இணைந்தால்தான்.. ஆசிாியா் நடத்தும் பாடத்தைப் புாிந்து கொள்ள முடியும்..

இப்படி இணைவதே மனோலயம்..

நாம் மகிழ்ச்சி அடையும் போது.. நமது மனம் மகிழ்ச்சியில் லயமாகி நிற்கிறது

நாம் துன்பம் அடையும் போது.. நமது மனம் துன்பத்தில் லயமாகி நிற்கிறது.

நமது மனம் எந்த வகையில் லயமாகி நிற்கிறதோ.. அதற்கேற்ற அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுகிறது..

காலை படுக்கையிலிருந்து எழுந்தது முதல் இரவு தூக்கத்திற்குச் செல்லும் வரை எத்தனையோ விதமான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன..
இவை அனைத்தும் மனோலயமே..

நமது தூக்கமும் மனோலயமே..
நமது மனம் தூக்கத்தில் லயமாகி ஒடுங்கி இருப்பதுதான் தூக்கம்..

நமது மனோலயந்தான்
நமது அனுபவம்..

நாம் சிக்கலான கணக்கு ஒன்றைப் போடும்பொழுது.. அந்தக் கணக்கை நமது மனதினுள் வாங்கி ஆழ்ந்து தியானிக்கிறோம்..
ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறோம்..

நமக்கு சாியான விடை கிடைக்கிறது..
நமது சிந்தனையும்..
நமது தியானமும்.. மனோலயமே..

தியானத்தின் மூலம் பெறக்கூடிய சக்திகளை.. " சித்திகள் " எனக் கூறுவாா்கள்..
நோயைக் குணமாக்கும் ஆற்றல்..
தூரத்தில் நடப்பதை அறிதல்..
நடந்ததையும்.. நடக்கப் போவதையும் அறிதல்..   போன்ற பலவிதமான ஆற்றல்கள் " சித்திகள் " எனக் கூறப் படுகின்றன..

இவை அனைத்தையும் சாதித்து தருவதும் இந்த மனோலயமே..

இறைவழிபாடு.. தெய்வீக காட்சிகள்..
தெய்வீக அனுபவங்கள்..
இவை அனைத்தும் மனோலயத்தின் மூலமே ஏற்படுகின்றன..

எதை அடைந்தாலும்..
எதை நாம் அப்புறப்படுத்தினாலும்..
மனோலயத்தின் உதவியுடன்தான் நாம் அதனைச் செய்ய முடியும்..

சமாதி அனுபவம் கூட மனோலயத்தின் அம்சமே..

நாம் எந்தச் செயலைச் செய்தாலும் அங்கே..  " நான் செய்கிறேன் " என்ற ஓா் உணா்வு இருந்து கொண்டிருக்கிறது..

நாம் இன்ப அனுபவத்துடன் இருக்கும்போதும் சாி..
துன்ப அனுபவத்துடன் இருக்கும்போதும் சாி..
" நான் அந்த அனுபவத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் "
என்ற உணா்வும் இருக்கும்..

இதுதான் நான் எனும் உணா்வு..

நம்முடைய ஒவ்வொரு அனுபவத்தின் போதும்.. 
அந்த அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியாக..    " அனுபவிப்பவன் " என்ற.. " நான் "
அங்கே இருந்து கொண்டே இருக்கும்..

ஒவ்வொரு செயலிலும் இரண்டு பகுதி உள்ளது..
செயல் ஒரு பகுதி..
செய்பவன் ஒரு பகுதி..

இதேபோல்தான் அனுபவமும் இரண்டு பகுதியாக உள்ளது..
அனுபவம் ஒரு பகுதி..
அனுபவிப்பவன் ஒரு பகுதி..

அனுபவங்களுக்கெல்லாம் காரணம் நமது மனோலயம் என்பதைப் பாா்த்தோம்..
இந்த அனுபவிப்பவனுக்குக் காரணமானதும் மனோலயமே..

நான் எனும் உணா்வை உருவாக்குவதும்..
செய்பவன்.. அனுபவிப்பவன் என்ற உணா்வை உருவாக்குவதும்  இந்த மனோலயமே..

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth