பிறப்பவர்கே அன்னை சொந்தம்

பிறப்பவர்கே
அன்னை சொந்தம்
இறப்பவர்கே
கல்லரை சொந்தம்

உழுபவருக்கே 
நிலம் சொந்தம்
உழைப்பவர்கே 
உலகம் சொந்தம் 

அழுபவர்கே 
கண்ணீர் சொந்தம்
சிரிப்பவர்கே
ஆனந்தம் சொந்தம் 

கொடுப்பவர்கே
புண்ணியம் சொந்தம்
எடுப்பவர்கே
பாவம் சொந்தம் 

நல்லவர்க்கே
சொர்கம் சொந்தம்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth