56 தேசங்கள்:

56 தேசங்கள்:
-------------------------
இதிகாச,புராணங்களில் அடிக்கடி
56 தேசங்கள்
என்று பயின்று
வரும்:
பட்டியல் இதோ:
--------------------------
(ஒவ்வொரு
சொல்லுக்குப்
பின்னும்,
"தேசம்" என்ற
சொல்லைச்
சேர்க்க!
-------------------------
1.குரு
2.சூரசேனம்
3.குந்தி
4.குந்தலம்
5.விராடம்
6.மத்ஸ்யம்
7.திரிகர்த்தம்
8.கேகயம்
9.பாஹ்லிகம்
10.கோசலம்
11.பாஞ்சாலம்
12.நிஷதம்
13.நிஷாதம்
14.சேதி
15.தசார்ணம்
16.விதர்ப்பம்
17.அவந்தி
18.மாளவம்
19.கொங்கணம்
20.கூர்ஜரம்
21.ஆபீரம்
22.சால்வம்
23.சிந்து
24.சௌவீரம்
25.பாரசீகம்
26.வனாயு
27.பர்பரம்
28.கிராதம்
29.காந்தாரம்
30.மத்ரம்
31.காஷ்மீரம்
32.காம்போஜம்
33.நேபாளம்
34.ஆரட்டம்
35.விதேகம்
36.பார்வதம்
37.சீனம்
38.காமரூபம்
39.பிராக்ஜோதி
       -ஷம்
40.சிம்மம்
41.உத்கலம்
42.வங்கம்
43.அங்கம்
44.மகதம்
45.ஹேஹயம்
46.கலிங்கம்
47.ஆந்திரம்
48.யவனம்
49.மாராஷ்டிரம்
50.குளிந்தம்
51.திராவிடம்
52.சோளம்
53.சிம்மளம்
54.பாண்டியம்
55.கேரளம்
56.கர்நாடகம்
********************
+++++++++++++++
********************

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth