உங்களுக்கு எத்தனை காந்தியை தெரியும்?

உங்களுக்கு எத்தனை காந்தியை தெரியும்?

🌺 அமெரிக்க காந்தி - மார்டின் லூதர் கிங்

🌺 ஆப்பிரிக்க காந்தி - கென்னத் காண்டா

🌺 தென் ஆப்பிரிக்க காந்தி- நெல்சன் மண்டேலா

🌺 எல்லை காந்தி-கான் அப்துல் கபார்கான்

🌺 தென்னாட்டு காந்தி - அண்ணா

🌺 தமிழ்நாட்டு காந்தி- திரு.வி.க

🌺 கருப்பு காந்தி - காமராஜர்

🌺 காந்திய கவிஞர்-நாமக்கல் கவிஞர்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth