துளிப்பா அந்தாதி

துளிப்பா அந்தாதி

கருதும் கருத்து தவறு
முன்வைத்த கால் பின்வைத்தலில்
ஆகாது தவறு

தவறு உணர்தலில்
தவறு உணர்த்தலில்
உயர்வு உண்மையில்
😍
உண்மை நிரூபண
கால நீட்டிப்பில்
நங்கூரமிடும் பொறுமை
😊
பொறுத்தார்
ஆளவில்லை பூமி
போரில் மீட்டனர்
பாண்டவர்

பாண்டவர் தம்மை இழந்த பின்
பாஞ்சலியை இழக்க
உரிமையற்றது உயர்கேள்வி
😃
உயர்வில் உறையும்
அயரா உழைப்பு
பின்பற்றலே பிழைப்பு
😍
பிழைப்பின் வரையறை
உழைப்பின் வழிமுறை
தழைக்கும் தலைமுறை

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth