ஆண்டுப் பெயர்கள் தமிழில்

ஆண்டுப் பெயர்கள் தமிழில்

1 நற்றோன்றல் - பிரபவ

2 உயர்தோன்றல் - விபவ

3 வெள்ளொளி - சுக்கில

4 பேருவகை - பிரமோதூத

5 மக்கட்செல்வம் - பிரசோற்பத்தி

6 அயல்முனி - ஆங்கிரச

7 திருமுகம் - ஸ்ரீமுக

8 தோற்றம் - பவ

9 இளமை - யுவ

10 மாழை - தாது

11 ஈச்சுரம் - ஈஸ்வர

12 கூலவளம் - வெகுதான்ய

13 முன்மை - பிரமோதி

14 நேர்நிரல் - விக்ரம

15 விளைபயன் - விஜ_

16 ஓவியக்கதிர் - சித்ரபானு

17 நற்கதிர் - சுபானு

18 தாங்கெழில் - தாரண

19 நிலவரையன் - பார்த்திப

20 விரிமாண்பு - விய

21 முற்றறிவு - சர்வசித்

22 முழுநிறைவு - சர்வதாரி

23 தீர்பகை - விரோதி

24 வளமாற்றம் - விக்ருதி

25 செய்நேர்த்தி - கர

26 நற்குழவி - நந்தன

27 உயர்வாகை - விசய

28 வாகை - சய

29 காதன்மை - மன்மத

30 வெம்முகம் - துன்முகி

31 பொற்றடை - ஏவிளம்பி

32 அட்டி - விளம்பி

33 எழில்மாறல் - விகாரி

34 வீறியெழல் - சார்வரி

35 கீழறை - பிலவ

36 நற்செய்கை - சுபகிருது

37 மங்கலம் - சோபகிருது

38 பகைக்கேடு - குரோதி

39 உலகநிறைவு - விசிவாவசு

40 அருட்டோற்றம் - பராபவ

41 நச்சுப்புழை - பிலவங்க

42 பிணைவிரகு - கீலக

43 அழகு - சௌமிய

44 பொதுநிலை - சாதாரண

45 இகல்வீறு - விரோதிகிருது

46 கழிவிரக்கம் - பரிதாபி

47 நற்றலைமை - பிரமாதீச

48 பெருமகிழ்ச்சி - ஆனந்த

49 பெருமறம் - இராட்சச

50 தாமரை - நள

51 பொன்மை - பிங்கள

52 கருமைவீச்சு - காளயுத்தி

53 முன்னியமுடிதல் - சித்தார்த்தி

54 அழலி - ரௌத்ரி

55 கொடுமதி - துன்மதி

56 பேரிகை - துந்துபி

57 ஒடுங்கி - ருத்ரோத்காரி

58 செம்மை - ரக்தாட்சி

59 எதிரேற்றம் - குரோதன

60 வளங்கலன் - அட்சய

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth