அரசியல் ஆத்திசூடி :


அரசியல் ஆத்திசூடி :

* அரசியல் செய்ய விரும்பு!

* ஆளுவது பணம்!
* இரக்கமதை கைவிடு!
* ஈனச்செயல் செய்!
* உடையது அமிக்கிடு?
*ஊழல், மது கைவிடேல்!
*எண் எழுத்து அறியாண்!
*ஏற்பது லஞ்சம்!
*ஐயமின்று திருடிடு!
*ஒப்புக்கு உறவாடு
*ஓடி ஓடி கட்சி மாறு. *ஔ(அவ்)வளவும் சேர்.
*அஃக்கவுன்ட்டை ஸ்விஸ்ஸில் வை!😛

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth