கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபட அங்காரகன் மந்திரம்

கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபட அங்காரகன் மந்திரம்

(share) செய்யுங்கள்)

மங்ளோ பூமிபுத்ரஸ்ச ருணஹர்த்தா தனப்ரத:
ஸ்திராஸனோ மஹாய: ஸ்ர்வகர்ம விரோதக:
அங்காரக மஹாபாக பகவன் பக்தவத்ஸல
த்வாம் நமாமி மமாஸேஷம் ருணமாஸு வினாஸய.

இம் மந்திரத்தை108 முறை ஜபிக்க கடன் தொல்லைதீரும்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth