1961 முதல் 2003 வரையிலான தேர்தல்களில்

📚📕📖  1961  முதல்  2003  வரையிலான  தேர்தல்களில்  செல்லாத  ஓட்டுப்  போட்ட  மக்களால் முடிவுகள்  அறிவிப்பதில்  பிரச்சினைகள் ஏற்பட்ட  தொகுதிகளின்  எண்ணிக்கை  மட்டும்  313  தொகுதிகள்  ஆகும்.   மக்களின்  ஓட்டுப்  பதிவு  செய்யும்  விதம்  எப்படி   உள்ளது  ?   இப்போது   எத்தனை தொகுதிகளோ?

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth