வாக்குப்பதிவுக்கு 66,001 கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள

📚📕📖  வாக்குப்பதிவுக்கு  66,001  கட்டுப்பாட்டு  இயந்திரங்கள் ,  ஒரு  இலட்சத்து  4  ஆயிரத்து  500  மின்னணு  இயந்திரங்கள்  உள்ளன.  இயந்திரங்கள்  பழுதானால்  சமாளிப்பதற்காக  கூடு தலாக  6,600  கட்டுப்பாட்டு  இயந்திரங்கள். 72  ஆயிரம்  மின்னணு  இயந்திரங்கள்  கையிருப்பில்  வைக்கப்பட்டுள்ளன.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth