அறிவின் முன்னேற்றம

📚📕📖  அறிவின்  முன்னேற்றம்  மற்றும்  உண்மையின்  பரவல்  ஆகியவையே  கல்வியின்  இலக்குகள்.    _ _ _ _ _ _  ஜான்  எஃப்  கென்னடி .

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth