தேர்தல் சமயத்தில் ஆள்காட்டி விரலின் மீது

📚📕📖  தேர்தல் சமயத்தில்  ஆள்காட்டி  விரலின்  மீது  வைக்கப்படும்  மையில்  உள்ள  சில்வர்  நைட்ரேட்  திரவம்  தோலின்  நிறத்துக்குக்  காரணியான  மெலானின்  எனும்  புரதத்தில்  டைரோசின்  அமினோ  அமிலங்கலுடன்  இணைந்து  ஆக்சிஜனேற்றம்  அடைந்து  சில்வர்  நானோ  பொருட்களாகித்  தோலின் மீது   படியும் .

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth