ஸ்ரீ ராமர் அணையைக் கட்டும்போதும்

ஸ்ரீ ராமர் அணையைக் கட்டும்போதும் அனுமர் பெரிய பெரிய கற்களைத் தனலமேல் சுமந்து சென்று ஸ்ரீ ராம னகங்கர்யம் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது சனீஸ்வரர் அனுமனரப் பிடிக்க அங்கு வந்தார் அனுமர் என்னனத் தொந்தரவு செய்யாதே நான் இப்போது ஸ்ரீராம காரியத்தில் ஈடுபட்டுள்ளேன் என்று கூறினார் சனீஸ்வரர் வீடுவதாக இல்னல உன்னன இப்போது பிடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் அனுமர் உடனே ஓப்புக் கொண்டு சனீஸ்வரனரத் தன் தனலயில் அமரச் செய்தால் பின்பு கற்களை வழக்கம்போல் தூக்கித் தனலமேல் னவத்து கொள்ள சனீபகவான் கற்களுக்கு அடியில் நசுங்க ஆரம்பித்தார் தன்னை விடுவிக்குமாறு அனுமனர வேண்டினார் அனுமரும் மனயிரங்கி சனிபகவானன வீடுவித்து இனி ஸ்ரீ ராம பக்தர்கனளத் தொந்தரவு செய்யாதே என்று கூறினார் சனி பகவானும் அனுமனர வணங்கி அவ்வாறே உறுதிமொழியும் அளித்தார்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth