மண்ணில் பிறக்கும் மானிடருக்கு

மண்ணில்
பிறக்கும்
மானிடருக்கு
உண்ண
உணவும்
உடுக்க
உடையும்
இருக்க
இடமும்
அடிப்படை
தேவை
என்பதை
உணர்ந்த
இறைவன்
மண்ணில்
பிறப்பதற்கு
முன்பே
அன்னை
என்ற
அன்பு
தெய்வத்தின்
மூலம்
கருவறையில்
உயிரையும்
உயிர்
வாழ
இடமும்
உணவும்
தந்து
தாய்
சேய்
என்ற
உறவு
தந்து
நம்மை
எல்லாம்
இந்த
உலகில்
வாழ்க்கை
என்ற
வளர்ச்சி
பாதையில்
அழைத்து
வந்த
இறைவனுக்கும்
மேலான
நம்
அன்னையை
போற்றி
வணங்கி
அன்னையர்
தின
வாழ்த்தினை
அன்புடன்
அவர்
பாதம்
பணிந்து
சொல்லி
மகிழ்ந்திடுவோம்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth