நடைமுறைவாதி

📚📕📖  நடைமுறைவாதி  தன்னை  உலகுக்கேற்ப த்  தகவமைத்துக்  கொள்கிறார்.  இலட்சியவாதி  உலகைத்  தனக்கேற்பத்  தகவமைத்துக்  கொள்ளத்  தொடர்ந்து  முயற்சிக்கிறார்  ;   ஆக  எல்லா  முன்னேற்றங்களுக்கும்  இலட்சியவாதியே  காரணமாகிறார்.   - - - - - - - - - - - - - - ஜார்ஜ்  பெர்னார்டு  ஷா

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth