பேய்களையும் அழைக்கலாமஅழைக்கலாம்

📚📕📖  பேய்களையும்  அழைக்கலாம்  கையில்  பணம்  இருந்தால் '  பணம்  இல்லாவிட்டால்  மனிதனைக்  கூடக்  கூப்பிட முடியாது -     _ _ _ சீனா

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth