வளைந்து கொடுக்காமல்

📚📕📖  வளைந்து  கொடுக்காமல்  இருந்தால்  நினைத்ததைச்  சாதிக்க முடியும். ------ -------  மா - சே _ துங்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth