வாழ்க்கை எனும் வட்டம்:

வாழ்க்கை எனும் வட்டம்:

சிந்தனை பெருகப் பெருக,எண்ணம் உயரும்!
எண்ணம் உயர உயர,பேச்சு சுருங்கும்!
பேச்சு சுருங்கச் சுருங்க,செயல் சிறக்கும்!
செயல் சிறக்கச் சிறக்க,புகழ் கூடும்!
புகழ் கூடக்கூட,பொருள் சேரும்!
பொருள் சேரச்சேர,மகிழ்ச்சி நிறையும்!
மகிழ்ச்சி நிறைய நிறைய,வாழ்வு மலரும்!
வாழ்வு மலர மலர, மமதை ஏறும்!

மமதை ஏற ஏற,பேச்சு விரியும்!
பேச்சு விரிய விரிய,செயல் சுருங்கும்!
செயல் சுருங்கச் சுருங்க,புகழ் குறையும்!
புகழ் குறையக் குறைய, செல்வம் சுருங்கும்!
செல்வம் சுருங்கச் சுருங்க,வாழ்வு இருளும்!
வாழ்வு இருள இருள, சிந்தனை பெருகும்!
                       மீண்டும்
சிந்தனை பெருகப் பெருக......

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth