இன்றைய இலக்கணம் பொருள்கோள் எட்டில் நான்கு - பூட்டுவில் பொருள்கோள்

இன்றைய
          இலக்கணம்
+++++******++++++
பொருள்கோள்
      எட்டில்
      நான்கு
-------------------------------
பூட்டுவில்
  பொருள்கோள்
"""""""""""""""""""""""""""""""""
    ஒரு செய்யுளில்
முதலிலும்
இறுதியிலும்
நின்றவை
தம்முள்பொருள்
நோக்கு
உடையனவாக
அமைவது.
"திறந்திடுமின்
தீயவை பின்
காட்டும்; மாதர்
இறந்துபடின்
ஏதம் பெரிதாம்-
உறந்தையர்
கோன் தண்
ஆரமார்பின்
தமிழர்
பெருமானைக்
கண்ணாரக்
காணக் கதவு.
-----இதில்
முதற்கண்உள்ள
" திறந்திடுமின்"
என்பது கதவு
என்ற சொல்
லுடன் முடியும்.
அதாவது,
"கதவு திறந்திடு
மின்" என்றாகும்.
இவ்வாறு
வந்தமையால்
இது பூட்டுவில்
பொருள்கோள்
ஆகும்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth