நம் மன'பிராந்தி'

நம்  மன'பிராந்தி' நீங்கியது. ..
'குடி' ஆட்சி தொடர்ந்தது...
உற்சாகம் 'பீரி'ட்டு கிளம்புது...
'பார்' போற்றுகிறது அம்மாவை...
சீக்கி'ரம்' தமிழகம் முன்னேறும்...
உடம்பில் கட்டுடன் எதிர்கட்சிகள் 'விஸ்கி' விஸ்கி நடக்கின்றன. ..!
🍺🍻🍷🍹🍸🍻🍾🍹🍸🍷

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth