நமது உயர்விற்கு துணை நிற்பவர்களுக்கு...

நமது
உயர்விற்கு
துணை
நிற்பவர்களுக்கு...

நாம்
எப்போதும்...

நன்றி
தெரிவித்து
கொண்டே...

இருக்க
வேண்டும்...

எந்த
நிலைக்கு
வந்தாலும்...

வந்த
நிலையை
மறவாதவர்களை

இந்த
சமுதாயம்
மாமனிதர்கள்...

என
போற்றுகின்றது...

நம்மை
வாழ
வைக்கும்...

பூமிக்கும்
தொழிலுக்கும்
மக்களுக்கும்...

நன்றி
உணர்வோடு...

சேவை
செய்வது...

நம்
கடமையாகும்...

- கவிதாசன் -

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth