2016-17 அரசுமருத்துவ கல்லூரி சேர்க்கை கட் ஆப்

*2016-17  அரசுமருத்துவ கல்லூரி சேர்க்கை கட் ஆப்

OC-198.00

BC-196.75

BCM-195.50

MBC-195.50

SC-191.50

SCA-189.00

ST-182.00*

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth