வாழும் வள்ளலார் உயர்திரு. அர்த்தனாரி சுவாமி அவர்கள்:

இன்னொரு
   வள்ளலார்!
-------------------------வாழும்
    வள்ளலார்
உயர்திரு.
    அர்த்தனாரி
             சுவாமி
             அவர்கள்:
---------------------------
வாழும்
   வள்ளலே-உம்
மலரடி
தொழுகின்றோம்
சூழும்
  பசியாற்றல்-நீர்
செழிப்புடன்
  செய்கின்றீர்!
வள்ளல்
  வள்ளலாரின்-
               நல்ல
வழியினைப்
    பின்பற்றித்
துள்ளும்
   மனத்தோடே
                -நீர்
தினமுமே
  செய்கின்றீர்!
அருமை
   அர்த்தனாரி-
                 நீர்
அன்புடைத்
     தீர்த்தவாரி!
வறுமை
  சூழ்ந்தோர்க்கு-
                நீர்
வள்ளலாய்க்
  காண்கின்றீர்!
எளிமை
    சன்மார்க்கி-
                நீர்
ஏற்றமாம்
    நன்மார்க்கி!
உலவும்
   வள்ளலாரே-
               நீர்
உன்னத
    அடியாரே!
ராகிக்
   கஞ்சியினை-
                   நீர்
இரக்கமாய்
   அளிக்கின்றீர்!
ஈகை
  உள்ளந்தான்-
           என்றும்
இருப்பதோ
   உம்மிடத்தில்!
வசித்தல்
    ஈரோடு-நீர்
வள்ளலார்
    பேரோடு!
பசியைப்
போக்கியேதான்
            -இன்றும்
பரிவுடன்
  காணுகின்றீர்!
நூற்றின்
   ஏழோடு-பசி
நோயினை
  நீர்அறிந்து
ஆற்றி
  வருகின்றீர்-
          ஐயா
அடியினைத்
தொழுகின்றோம்
   இன்னும்
பல்லாண்டு
  இனிமையாய்த்
தொண்டுதனை
பொன்னாய்ப்
  புரிந்திங்கே
புகழுடன்
    வாழியவே!

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth