உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே தமிழ் எண்களை நாணயத்தாள்களில் பயன்படுத்துகிறது.

உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே தமிழ் எண்களை நாணயத்தாள்களில் பயன்படுத்துகிறது.
----------------------------

தமிழ் எண்கள் 

1 - க,  2 - உ,  3 - ங,  4 - ச,  5 - ரு,  6 - சு,  7 -  எ,  8 - அ,  9 - கூ,  10 - கo, 

11 - கக,  12 - கஉ,   13 - கங,  14 - கச,   15 - கரு,  16 - கசு,  17 - கஎ,  18 - கஅ,  19 - ககூ,  20 - உo

21 - உக,  22 - உஉ,  23 - உங,  24 - உச,  25 - உரு,  26 - உசு, 27 - உஎ,  28 - உஅ,  29 - உகூ, 30 - ஙo

31 - ஙக,  32 - ஙஉ,  33 - ஙங,  34 - ஙச,  35 - ஙரு,  36 - ஙசு, 37 - ஙஎ,  38 - ஙஅ,  39 - ஙகூ, 40 - சo,

41 - சக,   42 - சஉ,  43 - சங,   44 - சச,   45 - சரு,  46 - சசு,  47 - சஎ,   48 - சஅ,  49 - சகூ,  50 - ருo

51 - ருக,  52 - ருஉ,  53 - ருங,  54 - ருச,  55 - ருரு,  56 - ருஎ, 57 - ருஎ,  58 - ருஎ,  59 - ருகூ, 60 - சுo

61 - சுக,  62 - சுஉ,   63 - சுங,   64 - சுச,  65 - சுரு,  66 - சுசு,  67 - சுஎ,   68 - சுஅ,  69 - சுகூ, 70 - எo

71 - எக,  72 - எஉ,   73 - எங,   74 - ஏசு,  75 - எரு,  76 - எசு,  77 - எஎ,   78 - எஅ,  79 - எகூ, 80 - அo

81 - அக,  82 - அஉ,  83 - அங,   84 - அச,  85 - அரு, 86 - அசு,  87 - அஎ,  88 - அஅ,  89 - அகூ, 90 - கூo

91 - கூக,  92 - கூஉ,  93- கூங,   94 - கூச,  95 - கூரு,  96 - கூசு, 97 - கூஎ, 98 - கூஅ, 99 - கூகூ, 100 - கoo

101 - கoக, 102- கoஉ, 103 - கoங, 104 - கoச,  105 - கoரு, 106 - கoசு, 107 - கoஎ, 108 - கoஅ, 109 - கoகூ, 110 - ககo

111 - ககக, 112- ககஉ, 113 - ககங, 114 - ககச,  115 - ககரு, 116 - ககசு, 117 - ககஎ, 118 - ககஅ, 119 - கககூ, 120 - கஉo

121 - கஉக, 122- கஉஉ, 123 - கஉங, 124 - கஉச, 125 - கஉரு, 126 -கஉசு, 127 - கஉஎ, 128 - கஉஅ, 129 - கஉகூ, 130 - கஙo
131 - கஙக, 132- கஙஉ, 133 - கஙங, 134 - கஙச, 135 - கஙரு, 136 - கஙசு, 137 - கஙஎ, 138 - கஙஅ, 139 - கஙகூ, 140 - கசo

141 - கசக, 142- கசஉ, 143 - கசங, 144 - கசச,  145 - கசரு,  146 - கசசு,  147 - கசஎ,  148 - கசஅ,  149 - கசகூ, 150 - கருo

151 - கருக, 152- கருஉ, 153 - கருச, 154 - கருச, 155 - கருரு, 156 - கருஎ, 157 - கருஎ, 158 - கருஅ, 159 - கருகூ, 160 - கசுo

161 - கசுக, 162- கசுஉ, 163 - கசுங, 164 - கசுச, 165 - கசுரு, 166 - கசுசு, 167 - கசுஎ,  168 - கசுஅ, 169 - கசுகூ, 170 - கஎo

171 - கஎக, 172- கஎஉ, 173 - கஎங,  174 - கஏசு, 175 - கஎரு, 176 - கஎசு, 177 - கஎஎ,  178 - கஎஅ, 179 - கஎகூ, 180 - கஅo

181 - கஅக, 182- கஅஉ, 183 - கஅங, 184 - கஅச, 185 - கஅரு, 186 - கஅசு, 187 - கஅஎ, 188 - கஅஅ, 189 - கஅகூ, 190 - ககூo

191 - ககூக, 192- ககூஉ, 193 - ககூங, 194 - ககூச, 195 - ககூரு, 196 - ககூசு, 197 - ககூஎ, 198 - ககூஅ, 199 - ககூகூ, 200 - உoo

மொரீசியசு நாட்டின் ரூபாய் தாளில் தமிழில் எழுத்துக்களும், எண்களும்   ( ரூ.10 தமிழில் ௧௦) இடம் பெற்றிருக்கிறது. எங்கோ தூரத்தில் ஆப்பிரிக்காவின் அருகில் உள்ள மொரிசியசு அரசு தமிழ் எண்களை பயன்படுத்துவது பெருமைக்குரியதே.

மொரீசியசில் 30000 க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர்.
----------------------------
இந்த செய்தியை நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth