சத்தம் போட்டு அழ எல்லோருக்கும் ஒரு காரணம்

🌺⏩��சத்தம் போட்டு அழ எல்லோருக்கும் ஒரு காரணம் நிச்சயம் இருக்கும் ஆனால் வாய்ப்பு தான்
இருக்காது...⏪🌺

🌺😰�கண்ணீர் மட்டும் விற்பனைக்கு என்றால், வீதிக்கு ஐம்பது அம்பானியை சர்வ சாதாரணமாக காணலாம்...!😰😰🌺

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth