தாயில்லாமல்

தாயில்லாமல்
யாரும்
பிறந்திருக்க முடியாது....
நண்பர்கள்
இல்லாமல்
யாரும்
வாழ்ந்திருக்க
முடியாது....!👬

    ✍🏿கவிதை ரசின்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth