இவர்கள் சாதி பெரியது

இவர்கள்
சாதி பெரியது
மதம் பெரியது என்று
சொல்லி
பெரியதாக
என்ன சாதித்தார்கள்...
நம் இருவருக்கும்
ஒரே நேரத்தில்
பாடைக் கட்டியதைத் தவிர...

   ✍🏿கவிதை ரசிகன்

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth