நாளும் ஒரு நன்முத்து

*நாள் : 394 (22.4.2021)* 

 ** 
🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷

 *வாழ்நாள் முழுக்க நம்மை சுமக்கும் பூமியை, சுத்தமாக பராமரிப்பதே,  இப்பூமிக்கு நாம் செய்யும் கைமாறு ஆகும்.* 

Comments

Popular posts from this blog

Technical Publication Ebooks Free Download

Volvo Group is Hiring Fresh Engineering Graduates under National Apprenticeship Training Scheme(NATS) for Skilling Indian Youth